ASM_Team-3

Privacy Verklaring_NE

Privacy verklaring

Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op: 4 October 2022

Active Stock Management (verder te noemen ASM), gevestigd aan de Nucleonweg 5 4706 PZ te Roosendaal, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.activestockmanagement.com
contact@activestockmanagement.com
Nucleonweg 5
4706 PZ Roosendaal
+31 (0)165 722 220

Persoonsgegevens

ASM verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • Geslacht;
 • Factuur en afleveradres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Betalingsgegevens;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken of bij ons te solliciteren, in correspondentie en telefonisch;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@activestockmanagement.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden

 •  Afhandelen offerte
  Om de offerte juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van uw NAW-gegevens.
 • Afhandelen betaalverkeer
  Om de betaling van de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van uw betaalgegevens.
 • Marketing
  Voor nieuwsbrieven en andere marketing doeleinden maken wij gebruik van uw persoonsgegevens/contactgegevens.
 • Fraudepreventie
  Ten behoove van fraudepreventie maken wij, indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang, gebruik van uw IP-adres, adresgegevens en betaalgegevens.

Indien dit nodig is voor een goede afhandeling van een bestelling, kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken.

Bewaartermijn

ASM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden

ASM verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ASM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in onze database. Deze wordt gedeeld met onze gelieerde bedrijven.

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Deze buttons verstrekken enkel een link en geven geen persoonsgegevens door aan derden. Met mogelijkheid om in te loggen via een social media-account, wordt vanuit de social media partij het e-mailadres doorgegeven dat bij het gebruikersaccount hoort.

Cookies, of vergelijkbare technieken

ASM gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Om meer te weten te komen over de cookies en vergelijkbare middelen die we gebruiken, raadpleeg dan ons Cookiesbeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ASM en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@activestockmanagement.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. ASM wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

ASM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via contact@activestockmanagement.com.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is aan te bevelen deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

ABF_MABE Maikel Best Bel Email